AS Magnum Veterinaaria andmete kasutamise privaatsustingimused

Oleme siia lehele kokku koondanud AS Magnum Veterinaaria kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

 

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad AS Magnum Veterinaaria (edaspidi Hill’s) veebipoodi (aadressil www.hills.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Hill’s töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab Hill’s veebipoest kaupu. Hill’s töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient loob Hill’si veebipoodi konto.

 

1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Hill’s infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Hill’si veebipoodi külastades eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja saanud teada, kuidas Hill's teie kohta kogutud andmeid töötleb.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad Hill’si veebpoes aadressil www.hills.ee

Hill’sil on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Hill’si veebilehel või muul viisil (nt klienditeavituse kaudu). Hill'sil on õigus vastav info saata ka Klientidele, kes ei ole soovinud Hill's uudiskirju saada. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Hill’si veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades Hill’si veebipoodi eeldame, et olete tutvunud nõustute Hill’s privaatsuspoliitikaga. Kui Teil tekib küsimusi tingimustega seoses, saate seda teha punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Välised lingid: Hill’si veebisait kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Hill’si saidilt edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma Hill’s kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

Mõisted

Hill’s – ` Hill’s ´ kaubamärgi all tegutsev veebipood aadressil www.hills.ee

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Hill’sile teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Hill’si veebipoe külastamisega või veeibpoe konto registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Hill’si veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

MAGNUM grupp – AS MAGNUM ning kõik juriidilised isikud, milles AS MAGNUM omab otsest või kaudset osalust valitseva mõju kaudu. 

Hill’si veebipoe Klientide Kliendiandmete vastutav töötleja on AS Magnum Veterinaaria.

2. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1.  Hill’s kogub ja Töötleb ainult Hill’si kaupade ostmisega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi konto registreerimisel Kliendi poolt avaldatud kontaktandmed: nimi, sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel "küpsistega" seotud informatsioon, millega klient on nõustunud. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Hill’si serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel on see mugav lahendus. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui olete ostnud kaupa Hill's veebipoest.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Hill’si ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: nt Hill’si veebipoest teostatud ostudega seonduv info; veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Hill’s kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3. Kuidas Hill’s kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

Hill’si töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. Võimaldada Kliendile ostude tegemist Hill's veebipoest ja veebilehel toodud infoga tutvumist. Kliendiandmeid töödeldakse eelkõige Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud Hill’si veebipoest); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Kaitsta Kliendi ning Hill’si õigustatud huve.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib Hill’s pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Hill’si soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. Hill’s võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Hill’si õigustatud huvil täiustada või arendada veebipoodi.

3.4. Tagada kaugmüügi nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada veebipoodi testimise ja parandamise teel, mis põhineb Hill’si õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Hill’si õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Maksekeskus AS (registrikood 12268475). Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Hill’sil õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

4. Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. Hill’s saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on salvestatud Hill’si veebipoe Kliendi konto või edastatud Kliendi poolt Hill’s veebipoest kaupade ostmisel.

4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse Kliendi oste ja teisi parameetreid (nt koera või kassiga seotud tooted) jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile huvipakkuvate turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Hill’sil õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.3. Hill’s võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine Kliendi Hill's kontol, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.4. Hill’s võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi Hill’si veebipoe konto teostatud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

5. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid edastatakse ainult andmete saamiseks õigustatud isikutele nt ametiasutustele, kellel on seadusest tulenevalt õigus andmeid pärida (näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet).

5.2. Hill’s võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Kliendi tellimustega seoses Hill’sile teenuseid või haldavad veebilehte või osutavad teisi teenuseid tingimustel, et vastavad isikud täidavad Hill’si Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Hill’si partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid, sh juriidilised isikud, kes kuuluvad AS MAGNUM gruppi ja kes osutavad Hill’sile teenuseid ning klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise platvormide teenust pakkuvad isikud.

6. Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Hill’si õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon jms).

7. Millised õigused on füüsilisest isikust Kliendil?

Füüsilisest isikust Kliendil on Hill’si poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks, küpsiste kasutamiseks). Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressi info@hills.ee.

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Hill’s analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas Hill’s töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Hill’si õigustatud huvil.

7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.9. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus punktis 9.3. toodud kontaktidele. Oluline on taotlus digiallkirjastada või lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto). See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

8. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

Hill’si veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. 

9. Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda Hill'si poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel www.hills.ee toodud kontaktidel.

9.3. Eraisikust kliendid võivad pöörduda määratud andmekaitsespetsialisti poole e-post: andmekaitse@magnum.ee